Telerau ac Amodau

Telerau ac amodau gwefan siopau ar-lein 

Y dudalen hon (ynghyd â'n Polisi preifatrwydd ) yn dweud wrthych wybodaeth amdanom ni a'r telerau ac amodau cyfreithiol (Telerau) yr ydym yn gwerthu unrhyw un o'r cynhyrchion a restrir ar Siop Ar-lein Ymweld Conwy - Cynhyrchion - www.visitconwy.org.uk (ein gwefan) i chi. 

Bydd y Telerau hyn yn berthnasol i unrhyw gontract rhyngom ar gyfer gwerthu Cynhyrchion i chi (Contract). Darllenwch y Telerau hyn yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall, cyn archebu unrhyw Gynhyrchion o'n gwefan. Sylwch, cyn gosod archeb, gofynnir i chi gytuno i'r Telerau hyn. Os gwrthodwch dderbyn y Telerau hyn, ni fyddwch yn gallu archebu unrhyw Gynhyrchion o'n gwefan. 

Dylech argraffu copi o'r Telerau hyn neu eu cadw i'ch cyfrifiadur er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Rydym yn diwygio'r Telerau hyn o bryd i'w gilydd fel y nodir yng nghymal 8. Bob tro yr hoffech archebu Cynhyrchion, gwiriwch y Telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau a fydd yn berthnasol bryd hynny. Diweddarwyd y Telerau hyn yn fwyaf diweddar ar 18 Mai 2020. 

Mae'r Telerau hyn, ac unrhyw Gontract rhyngom, yn yr iaith Saesneg yn unig. 

 1. Gwybodaeth amdanom ni 

1.1 Mae'r holl elw a wneir o werthu nwyddau ar ein gwefan yn cael ei dalu'n uniongyrchol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gefnogi gwaith y Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid. Gweithredir y Siop Ar-lein gan y Tîm Twristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Swyddfa Gofrestredig: Bodomh, Bangor Road, Conwy, LL32 8DU. Mae eich Contract, unwaith y bydd wedi'i wneud, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hefyd yn masnachu dan yr enw Siop Ar-lein Visit Conwy a Chanolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid Conwy a Llandudno. 

1.2 Cysylltu â ni os ydych chi'n ddefnyddiwr

(a) I ganslo Contract yn unol â'ch hawl gyfreithiol i wneud hynny fel y nodir yng nghymal 9, dim ond rhoi gwybod i ni eich bod wedi penderfynu canslo. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw cysylltu â'r tîm Gwasanaethau dros y ffôn ar +44 (0) 1492 577566 neu anfon e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad) 

Os ydych chi'n anfon e-bost atom neu'n ysgrifennu atom, cofiwch gynnwys manylion eich archeb i'n helpu ni i'w adnabod. Os byddwch chi'n anfon eich rhybudd canslo atom trwy e-bost neu trwy'r post, yna bydd eich canslo yn effeithiol o'r dyddiad y byddwch chi'n anfon yr e-bost atom neu'n postio'r llythyr atom. 

(b) Os ydych am gysylltu â ni am unrhyw reswm arall, gan gynnwys oherwydd bod gennych unrhyw gwynion, gallwch gysylltu â ni trwy ffonio ein tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577566 neu anfon e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy'r post yn Visit Conwy Online Shop & TIC, Muriau Buildings, Rose Hill Street, Conwy, LL32 8LD 

(c) Os bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi neu roi rhybudd ysgrifenedig i chi, byddwn yn gwneud hynny trwy e-bost neu drwy bost wedi'i dalu ymlaen llaw i'r cyfeiriad rydych chi'n ei ddarparu i ni yn eich archeb. 

 1. Ein Cynnyrch 

2.1 Mae'r delweddau o'r Cynhyrchion ar ein gwefan at ddibenion eglurhaol yn unig. Er ein bod wedi gwneud pob ymdrech i arddangos y lliwiau yn gywir, ni allwn warantu bod arddangosiad eich cyfrifiadur o'r lliwiau yn adlewyrchu lliw'r Cynhyrchion yn gywir. Efallai y bydd eich Cynhyrchion yn amrywio ychydig o'r delweddau hynny. 

2.2 Er ein bod wedi gwneud pob ymdrech i fod mor gywir â phosibl, oherwydd bod rhai o'n Cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw, yn aml o gynhyrchion wedi'u hailgylchu mae goddefgarwch o 5% o bob maint, pwysau, gallu, dimensiwn a mesuriad a nodir ar ein gwefan. 

2.3 Gall pecynnu'r Cynhyrchion amrywio o'r hyn a ddangosir ar ddelweddau ar ein gwefan. 

 1. Defnyddio ein gwefan 

3.1 Mae eich defnydd o'n gwefan yn cael ei lywodraethu gan y Telerau ac Amodau hyn. Cymerwch amser i ddarllen y rhain, gan eu bod yn cynnwys termau pwysig sy'n berthnasol i chi. 

 1. Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol 

4.1 Dim ond yn unol â'n gwybodaeth ni yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol Polisi preifatrwydd . Cymerwch yr amser i ddarllen ein Polisi preifatrwydd , gan ei fod yn cynnwys telerau pwysig sy'n berthnasol i chi. 

 1. Os ydych chi'n ddefnyddiwr 

Dim ond os ydych chi'n ddefnyddiwr y mae'r cymal 5 hwn yn berthnasol. 

5.1 Os ydych chi'n ddefnyddiwr, dim ond os ydych chi'n 18 oed o leiaf y gallwch chi brynu Cynhyrchion o'n gwefan. 

5.2 Dim ond os ydych chi'n bodloni'r gofyniad oedran cyfreithiol ar gyfer y cynnyrch hwnnw y gellir prynu rhai Cynhyrchion ar ein gwefan; y rhain yw 1) cynhyrchion sy'n cynnwys alcohol, 2) cyllyll / offer llafn. Ni chaniateir i ni gyflenwi'r Cynhyrchion hyn i chi yn ôl y gyfraith os nad ydych yn bodloni'r gofynion oedran hyn. Os ydych dan oed, peidiwch â cheisio archebu'r Cynhyrchion hyn o'n gwefan. Gellir gofyn am brawf adnabod wrth ei ddanfon. Trwy roi archeb gyda ni rydych yn cadarnhau eich bod mewn oedran cyfreithiol i brynu'r cynhyrchion perthnasol. 

 1. Os ydych chi'n gwsmer busnes 

Dim ond os ydych chi'n fusnes y mae'r cymal 6 hwn yn berthnasol. 

6.1 Os nad ydych chi'n ddefnyddiwr, rydych chi'n cadarnhau bod gennych chi awdurdod i rwymo unrhyw fusnes rydych chi'n defnyddio ein gwefan ar ei ran i brynu Cynhyrchion. 

6.2 Mae'r Telerau hyn a'n Polisi Preifatrwydd yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni ac yn disodli ac yn dileu'r holl gytundebau, addewidion, sicrwydd, gwarantau, sylwadau a dealltwriaethau blaenorol rhyngom, boed yn ysgrifenedig neu'n llafar, sy'n ymwneud â'i destun. 

6.3 Rydych yn cydnabod nad ydych yn dibynnu ar unrhyw ddatganiad, cynrychiolaeth, sicrwydd neu warant (p'un a wneir yn ddieuog neu'n esgeulus) wrth ymrwymo i'r Contract hwn, nad yw wedi'i nodi yn y Telerau hyn na'n Polisi Preifatrwydd.

6.4 Rydych chi a ninnau'n cytuno na fydd gan yr un ohonom unrhyw hawliad am gamliwio diniwed neu esgeulus neu gamddatganiad esgeulus yn seiliedig ar unrhyw ddatganiad yn y Contract hwn. 

 1. Sut mae'r contract yn cael ei ffurfio rhyngoch chi a ni 

7.1 Bydd ein tudalennau siopa yn eich tywys trwy'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i roi archeb gyda ni. Mae ein proses archebu yn caniatáu ichi wirio a newid unrhyw wallau cyn cyflwyno'ch archeb i ni. Cymerwch amser i ddarllen a gwirio'ch archeb ar bob tudalen o'r broses archebu. 

7.2 Ar ôl i chi roi archeb, byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich archeb. Fodd bynnag, nodwch nad yw hyn yn golygu bod eich archeb wedi'i derbyn. Bydd ein derbyniad o'ch archeb yn digwydd fel y disgrifir yng nghymal 7.3. 

7.3 Byddwn yn cadarnhau ein bod yn eich derbyn trwy anfon e-bost atoch sy'n cadarnhau bod y Cynhyrchion wedi'u hanfon (Cadarnhad Anfon). Dim ond pan fyddwn yn anfon y Cadarnhad Anfon atoch y bydd y Contract rhyngom yn cael ei ffurfio. 

7.4 Os na allwn gyflenwi Cynnyrch i chi, er enghraifft oherwydd nad yw'r Cynnyrch hwnnw mewn stoc neu nad yw ar gael mwyach neu oherwydd na allwn fodloni'r dyddiad dosbarthu y gofynnwyd amdano neu oherwydd gwall yn y pris ar ein gwefan fel y cyfeirir ato yn y cymal 12.5, byddwn yn eich hysbysu o hyn trwy e-bost ac ni fyddwn yn prosesu'ch archeb. Os ydych eisoes wedi talu am y Cynhyrchion, byddwn yn ad-dalu'r swm llawn i chi gan gynnwys unrhyw gostau dosbarthu a godir cyn gynted â phosibl. 

 1. Ein hawl i amrywio'r Telerau hyn 

8.1 Rydym yn diwygio'r Telerau hyn o bryd i'w gilydd. Edrychwch ar frig y dudalen hon i weld pryd y cafodd y Telerau hyn eu diweddaru ddiwethaf a pha Delerau a newidiwyd (os yw'n berthnasol). 

8.2 Bob tro y byddwch chi'n archebu Cynhyrchion gennym ni, bydd y Telerau sydd mewn grym ar adeg eich archeb yn berthnasol i'r Contract rhyngoch chi a ni. 

8.3 Efallai y byddwn yn adolygu'r Telerau hyn fel y maent yn berthnasol i'ch archeb o bryd i'w gilydd: 

(a) adlewyrchu newidiadau mewn deddfau a gofynion rheoliadol perthnasol; a / neu 

(b) os bydd newid sylweddol i'n perthynas â'n cyflenwyr. 

8.4 Os bydd yn rhaid i ni adolygu'r Telerau hyn fel y maent yn berthnasol i'ch archeb, byddwn yn cysylltu â chi i roi rhybudd rhesymol ymlaen llaw o'r newidiadau a rhoi gwybod i chi sut i ganslo'r Contract os nad ydych yn hapus gyda'r newidiadau. Gallwch ganslo naill ai mewn perthynas â'r holl Gynhyrchion yr effeithir arnynt neu ddim ond y Cynhyrchion nad ydych eto wedi'u derbyn. Os dewiswch ganslo, bydd yn rhaid ichi ddychwelyd (ar ein cost ni) unrhyw Gynhyrchion perthnasol yr ydych eisoes wedi'u derbyn a byddwn yn trefnu ad-daliad llawn o'r pris rydych wedi'i dalu, gan gynnwys unrhyw daliadau cludo. 

 1. Hawl eich defnyddiwr i ddychwelyd ac ad-dalu 

Dim ond os ydych chi'n ddefnyddiwr y mae'r cymal 9 hwn yn berthnasol. 

9.1 Arfer eich hawl i newid eich meddwl (Rheoliadau Contractau Defnyddwyr 2013). Os ydych chi'n ddefnyddiwr, mae gennych hawl gyfreithiol i ganslo Contract cyn pen 14 diwrnod a hawlio ad-daliad. Esbonnir yr hawliau hyn, o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr 2013, yn fanylach yn y telerau hyn. Mae cyngor am eich hawl gyfreithiol i ganslo'r Contract ar gael gan eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol neu'ch swyddfa Safonau Masnach. 

9.2 Ein Polisi Cyflenwi a Dychwelyd. Sylwch, mae'r telerau hyn yn adlewyrchu'r polisi cyflenwi a dychwelyd ar ein gwefan, sy'n fwy hael na'ch hawliau cyfreithiol o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr 2013 yn y ffyrdd a nodir isod. Nid yw'r polisi dosbarthu a dychwelyd hwn yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol mewn perthynas â Chynhyrchion diffygiol neu wedi'u cam-ddisgrifio. 

Iawn o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr 2013: 

Cyfnod 14 diwrnod i newid eich meddwl.

Sut mae ein polisi Cyflenwi a Dychwelyd yn fwy hael: 

Cyfnod 30 diwrnod i newid eich meddwl. 

9.3 Pan nad oes gennych yr hawl i newid eich meddwl. Nid yw'r hawl canslo y cyfeirir ati uchod yn berthnasol yn achos: 

 1. a) Cynhyrchion sydd wedi'u personoli ar eich cyfer chi, fel deunydd ysgrifennu neu roddion 
 2. b) Nwyddau darfodus fel bwyd, planhigion neu eitemau diod 
 3. c) Recordiadau sain wedi'u selio neu fideo wedi'u selio, unwaith y bydd y cynhyrchion hyn heb eu selio ar ôl i chi eu derbyn. 
 4. ch) Unrhyw gynhyrchion sy'n wasanaethau sy'n ymwneud â chyflenwi gweithgareddau hamdden (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'n profiadau rhodd), lle mae'r gwasanaethau'n darparu ar gyfer dyddiad neu gyfnod penodol o weithgaredd. 
 5. e) Clustdlysau. 
 6. f) Cardiau Rhodd. 

9.4 Mae eich hawl i ganslo Contract yn cychwyn o ddyddiad y Cadarnhad Anfon (y dyddiad y byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau ein bod yn derbyn eich archeb), a dyna pryd y ffurfir y Contract rhyngom. Yna mae eich dyddiad cau ar gyfer canslo'r Contract yn dibynnu ar yr hyn rydych wedi'i archebu a sut y caiff ei gyflawni, fel y nodir yn y tabl isod: 

Eich Contract Diwedd y cyfnod canslo 

Mae eich Contract ar gyfer un Cynnyrch (na chaiff ei ddanfon mewn rhandaliadau ar ddiwrnodau ar wahân). 

Y dyddiad gorffen yw diwedd Diwrnod 30 ar ôl y diwrnod y byddwch chi'n derbyn y Cynnyrch. 

Enghraifft: os ydym yn darparu Cadarnhad Anfon i chi ar 1 Ionawr a'ch bod yn derbyn y Cynnyrch ar 10 Ionawr gallwch ganslo ar unrhyw adeg rhwng 1 Ionawr a diwedd y dydd ar 9 Chwefror. 

Mae eich Contract ar gyfer y naill neu'r llall o'r canlynol: 

 • Un Cynnyrch sy'n cael ei ddanfon mewn rhandaliadau ar ddiwrnodau ar wahân. 
 • Cynhyrchion Lluosog sy'n cael eu danfon ar ddiwrnodau ar wahân. Y dyddiad gorffen yw Diwrnod 30 ar ôl y diwrnod yr ydych chi 

derbyn rhandaliad olaf y Cynnyrch neu'r olaf o'r Cynhyrchion ar wahân a archebwyd. 

Enghraifft: os ydym yn darparu Cadarnhad Anfon i chi ar 1 Ionawr a'ch bod yn derbyn rhandaliad cyntaf eich Cynnyrch neu'r cyntaf o'ch Cynhyrchion ar wahân ar 10 Ionawr a'r rhandaliad olaf neu'r Cynnyrch ar wahân olaf ar 15 Ionawr gallwch ganslo mewn perthynas â phob un rhandaliadau ac unrhyw un neu'r cyfan o'r Cynhyrchion ar wahân ar unrhyw adeg rhwng 1 Ionawr a diwedd y dydd ar 14 Chwefror. 

9.5 I ganslo Contract, does ond angen i chi roi gwybod i ni eich bod wedi penderfynu canslo. 

9.6 Gallwch gysylltu â'n tîm Gwasanaethau dros y ffôn ar +44 (0) 1492 577566 neu anfon e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy'r post yn Visit Conwy Online Shop & TIC, Muriau Buildings, Rose Hill Street, Conwy, LL32 8LD. Os ydych chi'n anfon e-bost atom neu'n ysgrifennu atom, cofiwch gynnwys manylion eich archeb i'n helpu ni i'w adnabod. Os byddwch chi'n anfon eich rhybudd canslo atom trwy e-bost neu trwy'r post, yna bydd eich canslo yn effeithiol o'r dyddiad y byddwch chi'n anfon yr e-bost atom neu'n postio'r llythyr atom. Er enghraifft, byddwch wedi rhoi rhybudd i ni mewn pryd cyn belled â'ch bod yn cael eich llythyr i'r post olaf ar ddiwrnod olaf y cyfnod canslo neu'n anfon e-bost atom cyn hanner nos ar y diwrnod hwnnw. 

9.7 Os byddwch yn canslo'ch Contract byddwn yn: 

(a) Ad-dalwch y pris a daloch am y Cynhyrchion i chi. Fodd bynnag, nodwch ein bod yn cael caniatâd yn ôl y gyfraith i leihau eich ad-daliad i adlewyrchu unrhyw ostyngiad yng ngwerth y nwyddau, os yw hyn wedi cael ei achosi gan eich trin mewn ffordd na fyddai'n cael ei ganiatáu mewn siop. Os byddwn yn ad-dalu'r pris a dalwyd i chi cyn y gallwn archwilio'r nwyddau ac yn ddiweddarach 

darganfod eich bod wedi eu trin mewn ffordd annerbyniol, rhaid i chi dalu swm priodol i ni. 

(b) Ad-dalu unrhyw gostau cludo rydych chi wedi'u talu, er, fel y caniateir yn ôl y gyfraith, yr ad-daliad uchaf fydd costau dosbarthu trwy'r dull dosbarthu lleiaf drud a gynigiwn (ar yr amod bod hwn yn ddull cyffredin sy'n dderbyniol yn gyffredinol). 

(c) Gwneud unrhyw ad-daliadau sy'n ddyledus i chi cyn gynted â phosibl a beth bynnag o fewn y dyddiadau cau a nodir isod: 

(i) Os ydych wedi dychwelyd y cynnyrch: 14 diwrnod ar ôl y diwrnod y byddwn yn derbyn y Cynnyrch yn ôl gennych chi neu, os yn gynharach, y diwrnod y byddwch yn darparu tystiolaeth inni eich bod wedi anfon y Cynnyrch yn ôl atom. 

(ii) Os nad ydych wedi derbyn y Cynnyrch: 14 diwrnod ar ôl i chi ein hysbysu o'ch penderfyniad i ganslo'r Contract. 

9.8 Os ydych wedi dychwelyd y Cynhyrchion atom o dan y cymal 9 hwn oherwydd eu bod yn ddiffygiol neu'n cael eu cam-ddisgrifio, byddwn yn ad-dalu pris y Cynhyrchion yn llawn, ynghyd ag unrhyw daliadau dosbarthu cymwys a godir gennych wrth ddychwelyd yr eitem atom. 

9.9 Byddwn yn eich ad-dalu ar y cerdyn credyd neu'r cerdyn debyd a ddefnyddiwyd gennych i'w dalu. 

9.11 Os gwnaethoch dalu'n rhannol am eich archeb gyda cherdyn rhodd a dull talu arall, bydd eich ad-daliad bob amser yn cael ei ad-dalu i'r un cerdyn rhodd ag yr oeddech yn arfer talu ag ef cyn unrhyw ddull talu arall a ddefnyddiwyd. 

9.12 Os yw Cynnyrch wedi'i ddanfon atoch cyn i chi benderfynu canslo'ch Contract: yna mae'n rhaid i chi ei ddychwelyd atom heb oedi gormodol a beth bynnag heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl y diwrnod y byddwch chi'n rhoi gwybod i ni eich bod am ganslo y Contract. Gallwch ei anfon yn ôl i Ymweld â Siop Ar-lein Conwy & TIC, Adeiladau Muriau, Rose Hill Street, Conwy, LL32 8LD. Oni bai bod y Cynnyrch yn ddiffygiol neu beidio fel y disgrifir (yn yr achos hwn, gweler cymal 9.8), byddwch yn gyfrifol am gost dychwelyd y Cynhyrchion atom. 

9.13 Oherwydd eich bod yn ddefnyddiwr, rydym o dan ddyletswydd gyfreithiol i gyflenwi Cynhyrchion sy'n cydymffurfio â'r Contract hwn. Fel defnyddiwr, mae gennych hawliau cyfreithiol mewn perthynas â Chynhyrchion sy'n ddiffygiol neu ddim fel y disgrifir. Nid yw'r hawl gyfreithiol i ddychwelyd ac ad-daliad yng nghymal 9 nac unrhyw beth arall yn y Telerau hyn yn effeithio ar yr hawliau cyfreithiol hyn. Mae cyngor am eich hawliau cyfreithiol ar gael gan eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol neu'ch swyddfa Safonau Masnach. 

 1. Cyflawni 

10.1 Byddwn yn cysylltu â chi gydag amcangyfrif o ddyddiad dosbarthu, a fydd cyn pen 30 diwrnod ar ôl dyddiad y Cadarnhad Anfon (y dyddiad y byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau ein bod yn derbyn eich archeb). Weithiau gall Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth effeithio ar ein danfoniad atoch chi. Gweler cymal 16 am ein cyfrifoldebau pan fydd hyn yn digwydd. 

10.2 Bydd cyflwyno Gorchymyn yn cael ei gwblhau pan fyddwn yn danfon y Cynhyrchion i'r cyfeiriad a roesoch inni a bydd y Cynhyrchion yn gyfrifoldeb arnoch o'r amser hwnnw. 

10.3 Chi sy'n berchen ar y Cynhyrchion ar ôl i ni dderbyn taliad llawn, gan gynnwys yr holl daliadau dosbarthu cymwys. 

Dim ond os ydych chi'n ddefnyddiwr y mae'r cymal 10.4 hwn yn berthnasol

10.4 Os collwn y dyddiad cau ar gyfer dosbarthu 30 diwrnod ar gyfer unrhyw Gynhyrchion yna gallwch ganslo'ch Archeb ar unwaith os oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol: 

(a) rydym wedi methu â chyflawni'r Cynhyrchion; 

(b) roedd cyflawni o fewn y dyddiad cau ar gyfer cyflawni yn hanfodol (gan ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol); neu 

(c) dywedasoch wrthym cyn i ni dderbyn eich archeb bod cyflawni o fewn y dyddiad cau ar gyfer dosbarthu yn hanfodol. 

10.5 Os nad ydych am ganslo'ch archeb ar unwaith, neu os nad oes gennych yr hawl i wneud hynny o dan gymal 10.4, gallwch roi dyddiad cau newydd i ni ei ddanfon, y mae'n rhaid iddo fod yn rhesymol, a gallwch ganslo'ch Gorchymyn os gwnawn hynny peidio â chyrraedd y dyddiad cau newydd. 

10.6 Os dewiswch ganslo'ch Gorchymyn i'w ddanfon yn hwyr o dan gymal 4 neu gymal 10.5, gallwch wneud hynny ar gyfer rhai o'r Cynhyrchion neu bob un ohonynt yn unig, oni bai y byddai eu rhannu yn lleihau eu gwerth yn sylweddol. Os yw'r Cynhyrchion wedi'u dosbarthu i chi, bydd yn rhaid i chi eu dychwelyd atom neu ganiatáu inni eu casglu, a byddwn yn talu costau hyn. Ar ôl i chi ganslo'ch Archeb byddwn yn ad-dalu unrhyw symiau rydych chi wedi'u talu i ni am y Cynhyrchion sydd wedi'u canslo a'u danfon. 

10.7 O dan Gyfraith TAW y DU a'r UE, mae TAW yn ddyledus ar bob gwerthiant i unigolion preifat lle mae danfon i gyfeiriad yn yr UE. 

10.8 O dan drefn Gwerthu Pellter yr UE rhaid codi TAW am ddanfoniadau yn yr UE. 

 1. Cyflwyno rhyngwladol 

11.1 Rydym yn danfon i'r gwledydd a restrir ar y dudalen hon (Cyrchfannau Cyflenwi Rhyngwladol). 

Yn anffodus, nid yw'r cynhyrchion canlynol yn gymwys i'w cyflwyno'n rhyngwladol: 

 • Eitemau trydanol 
 • Goleuadau 
 • Dodrefn (gan gynnwys awyr agored) 
 • Drychau 
 • Eitemau trwm neu swmpus y mae angen i fwy nag un person eu cario, ee siediau 
 • Cyllyll / siswrn 
 • Paent, glud a chynhyrchion sy'n cynnwys yr eitemau hyn 
 • Bwyd / alcohol / darfodus / planhigion 

11.2 Os byddwch yn archebu Cynhyrchion o'n gwefan i'w dosbarthu i un o'r Cyrchfannau Cyflenwi Rhyngwladol, gall eich archeb fod yn destun tollau mewnforio a threthi a gymhwysir pan fydd y danfoniad yn cyrraedd y gyrchfan honno. Sylwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y taliadau hyn ac ni allwn ragweld eu swm. 

11.3 Byddwch yn gyfrifol am dalu unrhyw ddyletswyddau a threthi mewnforio o'r fath. Cysylltwch â'ch swyddfa dollau leol i gael mwy o wybodaeth cyn rhoi eich archeb. 

11.4 Rhaid i chi gydymffurfio â holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys y wlad y mae'r Cynhyrchion ar eu cyfer. Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol os byddwch yn torri unrhyw gyfraith o'r fath. 

11.5 Nid yw TAW y DU yn ddyledus pan ddosberthir i gyrchfan y tu allan i'r UE. 

 1. Pris cynhyrchion a thaliadau dosbarthu 

12.1 Bydd prisiau'r Cynhyrchion fel y dyfynnwyd ar ein gwefan ar yr adeg y byddwch yn cyflwyno'ch archeb. Rydym yn cymryd pob gofal rhesymol i sicrhau bod prisiau Cynhyrchion yn gywir ar yr adeg y cafodd y wybodaeth berthnasol ei rhoi ar y system. Fodd bynnag, gweler cymal 12.5 am yr hyn sy'n digwydd os byddwn yn darganfod gwall ym mhris y Cynnyrch (au) a archebwyd gennych. 

12.2 Gall prisiau ar gyfer ein Cynhyrchion newid o bryd i'w gilydd, ond ni fydd newidiadau yn effeithio ar unrhyw orchymyn rydych chi wedi'i osod eisoes. 

12.3 Mae pris Cynnyrch yn cynnwys TAW (lle bo hynny'n berthnasol) ar y gyfradd gyfredol berthnasol y gellir ei chodi yn y DU am y tro. Fodd bynnag, os bydd cyfradd y TAW yn newid rhwng dyddiad eich archeb a dyddiad ei ddanfon, byddwn yn addasu'r TAW rydych chi'n ei dalu, oni bai eich bod eisoes wedi talu am y Cynhyrchion yn llawn cyn i'r newid mewn TAW ddod i rym. 

12.4 Nid yw pris Cynnyrch yn cynnwys taliadau cludo. Mae ein taliadau dosbarthu yn cael eu cynghori i chi yn ystod y broses wirio, cyn i chi gadarnhau eich archeb. 

Mae'r costau dosbarthu safonol ar gyfer y DU yn seiliedig ar werth basged ac maent fel a ganlyn: Gwerth Basged £ 0.00 - £ 9.99: Cost dosbarthu £ 2.95 Gwerth Basged £ 10.00 - £ 29.99: Cost dosbarthu £ 3.50 Gwerth Basged £ 30.00 - £ 49.99: Cost dosbarthu £ 5.50 Gwerth Basged £ 50.00 ac i fyny: Cost dosbarthu £ 8: 00 

Mae'r costau dosbarthu safonol ar gyfer y tu allan i'r DU yn seiliedig ar werth basged ac maent fel a ganlyn: Gwerth Basged £ 0.00 - £ 4.99: Cost dosbarthu £ 2.95 Gwerth Basged £ 5.00 - £ 9.99: Cost dosbarthu £ 3.50 Gwerth Basged £ 10.00 - £ 19.99: Cost dosbarthu £ 7.50 Gwerth Basged £ 20.00 - £ 39.99: Cost dosbarthu £ 10.00 Gwerth Basged £ 40.00 - £ 59.99: Cost dosbarthu £ 15.00 Gwerth Basged £ 60.00 ac i fyny: Cost dosbarthu £ 20.00 

12.5 Mae ein gwefan yn cynnwys nifer fawr o Gynhyrchion. Mae bob amser yn bosibl, er gwaethaf ein hymdrechion rhesymol, y gallai rhai o'r Cynhyrchion ar ein gwefan gael eu prisio'n anghywir. Os byddwn yn darganfod gwall ym mhris y Cynhyrchion yr ydych wedi'u harchebu byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu o'r gwall hwn a byddwn yn rhoi'r opsiwn i chi barhau i brynu'r Cynnyrch am y pris cywir neu ganslo'ch archeb. Ni fyddwn yn prosesu'ch archeb nes bod gennym eich cyfarwyddiadau. Os na allwn gysylltu â chi gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a roesoch yn ystod y broses archebu, byddwn yn trin y gorchymyn fel un wedi'i ganslo ac yn eich hysbysu yn ysgrifenedig. Sylwch, os yw'r gwall prisio yn amlwg ac yn ddigamsyniol ac y gallai fod wedi ei gydnabod yn rhesymol gennych chi fel camddatganiad, nid oes rhaid i ni ddarparu'r Cynhyrchion i chi am y pris anghywir (is). 

 1. Sut i dalu 

13.1 Gallwch dalu am Gynhyrchion gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd trwy Paypal ar y cyfrif siopa 

13.2 Mae taliad am y Cynhyrchion a'r holl daliadau cludo cymwys ymlaen llaw. Rydym yn cymryd taliad pan roddir yr archeb. 

 1. Ein hatebolrwydd os ydych chi'n fusnes 

Dim ond os ydych chi'n gwsmer busnes y mae'r cymal 14 hwn yn berthnasol. 

14.1 Dim ond at eich busnes y byddwn yn cyflenwi'r Cynhyrchion i'w defnyddio'n fewnol, ac rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r Cynnyrch at unrhyw ddibenion ailwerthu. 

14.2 Nid oes unrhyw beth yn y Telerau hyn yn cyfyngu nac yn eithrio ein hatebolrwydd am: 

(a) marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ein hesgeulustod; 

twyll neu gamliwio twyllodrus; 

(c) torri'r telerau a awgrymir gan adran 12 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 (teitl a meddiant tawel); neu 

(ch) cynhyrchion diffygiol o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987. 

14.3 Yn ddarostyngedig i gymal 14.2, ni fyddwn o dan unrhyw amgylchiadau beth bynnag a fydd yn atebol i chi, p'un ai mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â'r Contract ar gyfer: 

(a) unrhyw golled elw, gwerthiant, busnes neu refeniw; 

(b) colli neu lygru data, gwybodaeth neu feddalwedd; 

(c) colli cyfle busnes; 

(ch) colli'r arbedion a ragwelir; 

(d) colli ewyllys da; neu 

(dd) unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol. 

14.4 Yn ddarostyngedig i gymal 14.2, ni fydd cyfanswm ein hatebolrwydd i chi mewn perthynas â'r holl golledion sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â'r Contract, p'un ai mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, yn fwy na'r pryniant. pris y Cynhyrchion y mae eich cais yn ymwneud â hwy. 

14.5 Ac eithrio fel y dywedir yn benodol yn y Telerau hyn, nid ydym yn rhoi unrhyw gynrychiolaeth, gwarantau nac ymrwymiadau mewn perthynas â'r Cynhyrchion. Mae unrhyw gynrychiolaeth, amod neu warant a allai gael ei awgrymu neu ei hymgorffori yn y Telerau hyn trwy statud, cyfraith gwlad neu fel arall yn cael ei heithrio i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Yn benodol, ni fyddwn yn gyfrifol am sicrhau bod y Cynhyrchion yn addas at eich dibenion. 

 1. Ein hatebolrwydd os ydych chi'n ddefnyddiwr 

Dim ond os ydych chi'n ddefnyddiwr y mae'r cymal 15 hwn yn berthnasol. 

15.1 Os na fyddwn yn cydymffurfio â'r Telerau hyn, rydym yn gyfrifol am golled neu ddifrod yr ydych yn ei ddioddef sy'n ganlyniad rhagweladwy o'n torri ar y Telerau hyn neu ein hesgeulustod. Gellir rhagweld colled neu ddifrod os yw'n ganlyniad amlwg i'n torri neu os cafodd ei ystyried gennych chi a ninnau ar yr adeg y gwnaethom y contract hwn. 

15.2 Dim ond at ddefnydd domestig a phreifat yr ydym yn cyflenwi'r Cynhyrchion. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r cynnyrch at unrhyw ddibenion masnachol, busnes neu ailwerthu, ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i chi am unrhyw golled elw, colli busnes, ymyrraeth busnes, neu golli cyfle busnes. 

15.3 Nid ydym mewn unrhyw ffordd yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am: 

(a) marwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ein hesgeulustod; 

twyll neu gamliwio twyllodrus; 

(c) unrhyw achos o dorri'r telerau a awgrymir gan adran 12 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 (teitl a meddiant tawel); 

(ch) unrhyw achos o dorri'r telerau a awgrymir gan adran 13 i 15 o Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 (disgrifiad, ansawdd boddhaol, addasrwydd at y diben a samplau); a 

(d) cynhyrchion diffygiol o dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987. 

 1. Digwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth 

16.1 Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i gyflawni, neu oedi wrth gyflawni, unrhyw un o'n rhwymedigaethau o dan Gontract a achosir gan Ddigwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth. Mae Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth yn golygu unrhyw weithred neu ddigwyddiad y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. 

16.2 Os bydd Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth yn digwydd sy'n effeithio ar berfformiad ein rhwymedigaethau o dan Gontract: 

(a) byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl yn rhesymol i'ch hysbysu; a 

(b) bydd ein rhwymedigaethau o dan Gontract yn cael eu hatal a bydd yr amser ar gyfer cyflawni ein rhwymedigaethau yn cael ei estyn trwy gydol y Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth. Pan fydd y Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth yn effeithio ar ein dosbarthiad o Gynhyrchion i chi, byddwn yn trefnu dyddiad dosbarthu newydd gyda chi ar ôl i'r Digwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth ddod i ben. 

16.3 Gallwch ganslo Contract yr effeithiwyd arno gan Ddigwyddiad y Tu Allan i'n Rheolaeth sydd wedi parhau am fwy na 30 diwrnod. I ganslo, cysylltwch â ni dros y ffôn ar +44 (0) 1492 577566 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Os byddwch chi'n dewis canslo, bydd yn rhaid i chi ddychwelyd (ar eich cost chi) unrhyw Gynhyrchion perthnasol rydych chi eisoes wedi'u derbyn a byddwn ni'n ad-dalu'r pris rydych chi wedi'i dalu, gan gynnwys unrhyw daliadau cludo. 

 1. Cyfathrebu rhyngom 

17.1 Pan gyfeiriwn, yn y Telerau hyn, at "yn ysgrifenedig", bydd hyn yn cynnwys e-bost. 

17.2 Os ydych chi'n ddefnyddiwr gallwch gysylltu â ni fel y disgrifir yng nghymal 1.2. 

17.3 Os ydych chi'n fusnes

(a) Rhaid i unrhyw rybudd neu ohebiaeth arall a roddir gennych i ni, neu gennym ni i chi, o dan neu mewn cysylltiad â'r Contract fod yn ysgrifenedig ac yn cael ei ddanfon yn bersonol, ei anfon trwy bost dosbarth cyntaf rhagdaledig neu ddiwrnod gwaith nesaf gwasanaeth dosbarthu neu e-bost. 

(b) Bernir bod rhybudd neu gyfathrebiad arall wedi'i dderbyn: os caiff ei gyflwyno'n bersonol, pan adewir ef yn ein swyddfa gofrestredig; os caiff ei anfon trwy bost dosbarth cyntaf wedi'i dalu ymlaen llaw neu wasanaeth dosbarthu diwrnod gwaith nesaf, am 9.00 am ar yr ail Ddiwrnod Busnes ar ôl ei bostio neu os caiff ei anfon trwy e-bost, un Diwrnod Busnes ar ôl ei drosglwyddo. 

(c) Wrth brofi cyflwyno unrhyw rybudd, bydd yn ddigonol profi, yn achos llythyr, bod llythyr o'r fath wedi'i gyfeirio'n briodol, ei stampio a'i roi yn y post ac, yn achos e-bost, hynny anfonwyd e-bost o'r fath i gyfeiriad e-bost penodedig y sawl a gyfeiriwyd ato. 

(ch) Ni fydd darpariaethau'r cymal hwn yn gymwys i gyflwyno unrhyw achos neu ddogfennau eraill mewn unrhyw gamau cyfreithiol. 

 1. Termau pwysig eraill 

18.1 Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau a'n rhwymedigaethau o dan Gontract i sefydliad arall, ond ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau na'n rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn. 

18.2 Dim ond os ydym yn cytuno'n ysgrifenedig y cewch drosglwyddo'ch hawliau neu'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn i berson arall. 

18.3 Mae'r Contract hwn rhyngoch chi a ni. Ni fydd gan unrhyw berson arall unrhyw hawliau i orfodi unrhyw un o'i delerau, p'un ai o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 neu fel arall. 

18.4 Mae pob un o baragraffau'r Telerau hyn yn gweithredu ar wahân. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod perthnasol yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bydd y paragraffau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn. 

18.5 Os methwn â mynnu eich bod yn cyflawni unrhyw un o'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn, neu os na fyddwn yn gorfodi ein hawliau yn eich erbyn, neu os byddwn yn oedi cyn gwneud hynny, ni fydd hynny'n golygu ein bod wedi ildio ein hawliau yn eich erbyn a'ch ewyllys nid yw'n golygu nad oes raid i chi gydymffurfio â'r rhwymedigaethau hynny. Os byddwn yn hepgor rhagosodiad gennych chi, dim ond yn ysgrifenedig y byddwn yn gwneud hynny, ac ni fydd hynny'n golygu y byddwn yn hepgor unrhyw ddiffyg diweddarach gennych chi yn awtomatig. 

18.6 Os ydych chi'n ddefnyddiwr, nodwch fod y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Mae hyn yn golygu Contract ar gyfer prynu Cynhyrchion trwy ein gwefan a bydd unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi ohono neu mewn cysylltiad ag ef yn cael ei lywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ninnau'n cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth anghyfyngedig. Fodd bynnag, os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban. 

18.7 Os ydych chi'n fusnes, bydd Contract ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi ohono neu mewn cysylltiad ag ef neu ei destun neu ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol) yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. 

18.8 Os ydych chi'n fusnes, mae'r ddau ohonom yn cytuno'n ddi-droi'n ôl y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw i setlo unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n deillio o Gontract neu mewn cysylltiad ag ef neu ei destun neu ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontract). 

 1. Hyrwyddo 

19.1 O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn dewis rhedeg hyrwyddiadau ar gyfer cynigion cynnyrch penodol neu gyfleoedd disgownt trwy ein gwefan (Cynigion Hyrwyddo). Yn ychwanegol at y telerau a nodir uchod sy'n berthnasol i brynu Cynhyrchion sy'n ddarostyngedig i unrhyw Gynigion Hyrwyddo, unrhyw ddisgrifiad a thelerau pob hyrwyddiad a nodir ar ein gwefan ac yn y cyfathrebiad marchnata y cyflenwyd y Cynnig Hyrwyddo yn wreiddiol gennym ni ( Bydd Telerau Hyrwyddo hefyd yn berthnasol. Mae pob un o'n Cynigion Hyrwyddo hefyd yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau penodol canlynol: 

 • Dim ond ar eitemau am bris llawn y mae Cynigion Hyrwyddo yn ddilys ac ni ellir eu defnyddio wrth werthu neu hyrwyddo eitemau sydd eisoes wedi'u disgowntio oni nodir yn wahanol; 
 • Mae Cynigion Hyrwyddo yn ddilys am gyfnod cyfyngedig o amser fel y nodir yn y cyfathrebiad marchnata gwreiddiol sy'n cynnwys y Cynnig Hyrwyddo ac ni ellir eu defnyddio y tu allan i'r cyfnod hwnnw; 
 • Mae Cynigion Hyrwyddo yn ddilys ar-lein ac ar archebion ffôn, nid ydynt yn ddilys yn ein siopau oni nodir yn wahanol yn nhelerau'r Cynnig Hyrwyddo; 
 • ni ellir ad-dalu gostyngiadau yn erbyn yr eitemau a ganlyn: Anrhegion a Thalebau Rhithwir (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Dalebau Rhodd, Cardiau Rhodd, Aelodaeth Rhodd, Profiadau, Tocynnau Teithio ac Anrhegion Rhithiol), bws, coets, tocynnau trên neu rai eraill mewn gweithgaredd sy'n seiliedig ar wasanaeth fel fel Gwasanaeth Archebu Gwely'r Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid; 
 • os dychwelir eitem o orchymyn sy'n ddarostyngedig i Gynnig Hyrwyddo, a thrwy roi ad-daliad llawn am eitem o'r fath, byddai'r swm a wariwyd gennych yn golygu bod gwerth yr archeb yn llai na'r gwariant cymwys ar gyfer y Cynnig Hyrwyddo hwnnw, yna gallwn didynnu cyfanswm y gostyngiad a roddir o dan y Cynnig Hyrwyddo o unrhyw ad-daliad; 
 • os ydych chi'n archebu ar y ffôn, cadarnhewch i'n cynrychiolydd am y Cynnig Hyrwyddo rydych chi'n ceisio'i ddefnyddio cyn gorffen eich archeb. Sylwch na ellir cymhwyso unrhyw Gynnig Hyrwyddo yn ôl-weithredol; a 
 • mae pob archeb yn amodol ar argaeledd stoc ac rydym yn cadw'r hawl i dynnu, cynnig neu ymestyn Cynigion Hyrwyddo ar unrhyw adeg. 

19.2 I'r graddau bod y Cynnig Hyrwyddo dan sylw yn cynnwys cyflenwi cod y gellir ei ddefnyddio i gymhwyso gostyngiad os yw'ch archeb yn cwrdd â thelerau'r Cynnig Hyrwyddo (Cod Hyrwyddo), mae'r telerau ac amodau ychwanegol canlynol yn berthnasol: 

 • Ni ellir defnyddio Codau Hyrwyddo ar y cyd ag unrhyw gynnig arall oni nodir yn wahanol yn y Telerau Hyrwyddo; 
 • os ydych chi'n defnyddio'r Cod Hyrwyddo ar-lein, nodwch ef yn ôl y gofyn yn ystod y broses wirio; 
 • Mae Codau Hyrwyddo i'w defnyddio gan y derbynnydd arfaethedig yn unig a gellir gofyn am brawf o hawl i ddefnyddio Cod Hyrwyddo; a 
 • Mae pob archeb sy'n defnyddio Codau Hyrwyddo yn amodol ar ein derbyn a gall unrhyw ddefnydd amhriodol o Godau Hyrwyddo arwain at ganslo'ch archeb. 

19.3 I'r graddau y bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau hyn a'r Tymor Hyrwyddo, yna bydd y Telerau Hyrwyddo yn berthnasol. 

DIWEDD