Polisi dychwelyd

Os ydych chi wedi prynu rhywbeth o'r siop ar-lein neu un o'n Canolfannau, ac yr hoffech ei ddychwelyd, cadwch yr eitem (yn ei chyflwr gwreiddiol) a chysylltwch â'n gwasanaeth +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy'r post yn Visit Conwy Online Shop & TIC, Uned 26, Canolfan Victoria, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2NG. Yn ôl cyflwr gwreiddiol, rydym yn golygu heb ei ddefnyddio ac yn ei becynnu gwreiddiol gyda labeli. 

Bydd y tîm gwasanaeth yn gallu prosesu ad-daliadau yn unol â'n polisi safonol. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau taliad prydlon ond efallai y bydd oedi, felly gofynnwn yn garedig am eich amynedd a'ch dealltwriaeth. 

Mae'r polisi hwn yn ychwanegol at eich hawliau statudol a'ch hawliau defnyddwyr. I ddarllen mwy am eich hawliau defnyddwyr gallwch gyrchu Rheoliadau Contractau Defnyddwyr 2013 o dan adran 9 o'n Telerau ac Amodau.  


Ni allwn dderbyn ffurflenni ar gyfer yr eitemau canlynol:  

 • Cynhyrchion sydd wedi'u personoli ar eich cyfer chi fel deunydd ysgrifennu neu anrhegion. 
 • Nwyddau darfodus fel bwyd a phlanhigion. 
 • Recordiadau sain neu fideo wedi'u selio sydd heb eu selio ar ôl i chi eu derbyn. 
 • Unrhyw gynhyrchion sy'n wasanaethau sy'n ymwneud â chyflenwi gweithgareddau hamdden (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'n profiadau rhodd), lle mae'r gwasanaethau'n darparu ar gyfer dyddiad neu gyfnod penodol o weithgaredd.  
 • Clustdlysau. 
 • Cardiau rhodd.

Termau eraill: 

 • Os ydych chi wedi prynu rhywbeth o'r siop ar-lein neu un o'n canolfannau, ac yr hoffech ei ddychwelyd, cadwch yr eitem (yn ei chyflwr gwreiddiol) a chysylltwch â'n tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577577 neu e-bostiwch ni yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy'r post yn Visit Conwy Online Shop & TIC, Uned 26, Canolfan Victoria, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2NG. Mae ein tîm gwasanaeth yn dal i fod ar gael i brosesu ad-daliadau yn unol â'n polisi safonol. 
 • Nid yw'r polisi dychwelyd hwn yn effeithio ar eich hawliau statudol nac yn cyfyngu ar eich rhwymedïau mewn perthynas ag eitemau sydd wedi'u difrodi, yn ddiffygiol neu'n anghywir. Gweler isod am fanylion ynglŷn â dychwelyd eitem sydd wedi'i difrodi, yn ddiffygiol neu'n anghywir. 

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi derbyn eitem ddiffygiol neu anghywir yn fy nhrefn? 

Dychwelyd eitem sydd wedi'i difrodi, yn ddiffygiol neu'n anghywir: 

 • Os cafodd yr eitem ei difrodi wrth ei theithio: ffoniwch ein tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad).
 • Os yw'r eitem yn ddiffygiol: ffoniwch ein tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad). Mae gennych hawl i ddychwelyd eitem ddiffygiol o fewn cyfnod rhesymol o amser. Cadwch unrhyw wybodaeth warant sy'n cyd-fynd â'ch eitem oherwydd efallai y bydd angen hyn pe bai nam.  
 • Os gwnaethom anfon eitem atoch na wnaethoch ei harchebu (eitem 'anghywir'): ffoniwch ein tîm gwasanaeth ar-lein ar +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad) a byddwn yn gwneud trefniadau gyda chi i ad-dalu costau postio post i chi.

Er mwyn sicrhau bod eich eitemau'n cael eu dychwelyd yn ddiogel a dyraniad cywir yr eitemau yn erbyn eich cyfrif, dilynwch y canllawiau isod: 

 • Cynhwyswch eich nodyn dosbarthu neu dderbynneb. 
 • Nodwch pam eich bod yn dychwelyd yr eitem. 

Os nad oes gennych y nodyn dosbarthu, cofiwch gynnwys darn o bapur gydag enw'r person a brynodd yr eitemau, ei gyfeiriad e-bost, rhif ffôn, rhif yr archeb a'r rheswm dros y ffurflen. 

Sicrhewch fod unrhyw eitemau i'w hanfon yn ôl yn cael eu dychwelyd yn ddiogel. Ni ellir dal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn atebol am eitemau a ddychwelwyd nad ydynt yn ein cyrraedd. 
 
Cyfeiriad ffurflenni: 

Ewch i Siop Ar-lein Conwy a TIC

Uned 26, Canolfan Victoria

Stryd Mostyn

Llandudno

Deyrnas Unedig

LL30 2NG

Beth ddylwn i ei wneud os yw eitem ar goll o'm gorchymyn? 

Os yw eitem ar goll o'ch archeb, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad).

Rhowch wybod i ni yn union beth sydd o'i le gyda'ch archeb. Cofiwch gynnwys eich rhif archeb a'ch enw llawn oherwydd bydd hyn yn ein helpu i gyflymu'r broses o chwilio am fanylion eich archeb. 

Beth ddylwn i ei wneud os na chyflwynir fy archeb? 

Sylwch, oherwydd COVID19 mae ein cludwyr rhyngwladol ar hyn o bryd yn profi oedi, gyda nifer o wledydd yn canslo hediadau rhwng Ewrop a Gweddill y Byd. Mae gwledydd yn yr UE yn cau ffiniau ac mae rhai wedi neu wedi mynd i gloi.  

Mae hyn yn golygu y bydd bron pob post a pharsel rhyngwladol yn cael ei oedi waeth beth yw gwlad y gyrchfan. 

Felly, gofynnwn yn garedig am eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hon. Fodd bynnag, os na chyflwynwyd eich archeb o fewn yr amserlenni ar gyfer eich gwlad, ffoniwch ein tîm gwasanaeth ar +44 (0) 1492 577577 neu anfonwch e-bost atom yn siop@visitconwy.org.uk rhwng 10 am-4pm (Llun-Sad).