Datganiad hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar y https://visitconwy.myshopify.com/ parth. Rheolir y wefan hon gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o dan y brand Visit Conwy. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • nesáu hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1. Safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod. Rydym yn gweithio ar y rhannau hyn o'r wefan ac rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu safle hygyrch i'r holl ddefnyddwyr.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

 • Cynnwys ysgrifenedig. Mae'r cynnwys ar ein gwefan wedi'i adolygu a'i ailysgrifennu fel ei fod yn cydymffurfio â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG). Fodd bynnag, rydym wedi archwilio nifer o dudalennau lle mae rhwyddineb darllen y cynnwys yn wael. 
  • Delweddau. Nid oes gan ddelweddau ar dudalennau destun amgen addas bob amser. Mae testun amgen ar goll mewn rhai delweddau ac mae gan rai destun anghyflawn. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 1.1.1A (Cynnwys Di-destun). Rydym yn bwriadu nodi a thrwsio'r rhain erbyn mis Rhagfyr 2020.
  • Ffurflenni. Mae'n anodd llywio rhai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.

  Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

 • PDFS. Nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin. Byddwn yn adolygu'r holl ddogfennau PDF. Fodd bynnag, o 23 Medi 2020 byddwn yn sicrhau bod pob PDF sydd newydd ei ychwanegu yn gwbl hygyrch.
  • Cynnwys trydydd parti fel disgrifiadau gan gyflenwyr. Rydym yn ceisio monitro'r cynnwys y mae trydydd partïon yn ei ddarparu ar gyfer ein gwefan fel delweddau, disgrifiadau a dogfennau. Fodd bynnag, weithiau oherwydd adnoddau efallai na fydd hyn yn bosibl. Nid yw rhai dogfennau y mae trydydd partïon wedi'u darparu wedi cael eu datblygu na thalu amdanynt ein hunain, ac felly efallai na fyddant yn cyrraedd y safonau hygyrchedd sy'n ofynnol.

  Baich anghymesur

  Mae'r wefan hon yn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector cyhoeddus (gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

  Dangosir manylion y wybodaeth sydd wedi'i heithrio o dan reoliad 4 (2) a rheoliad 7 (4) isod.

 • Cynnwys
 • Mae'r rhan fwyaf o'r cynnwys ar ein gwefan wedi'i adolygu a'i ailysgrifennu fel ei fod yn cydymffurfio â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG). Fodd bynnag, rydym wedi archwilio nifer o dudalennau lle mae rhwyddineb darllen y cynnwys yn wael. Rydym wedi asesu cost trwsio'r dogfennau hyn a chredwn y byddai cost y gwaith hwn yn faich anghymesur fel yr amlinellir yn y rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn yn sicrhau bod unrhyw dudalennau newydd a ychwanegir yn cwrdd â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG). 

  Sut i ofyn am gynnwys mewn fformat hygyrch

  Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni a dywedwch wrthym:

  • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
  • eich enw a'ch cyfeiriad e-bost
  • y fformat sydd ei angen arnoch - er enghraifft, BSL neu brint bras, PDF hygyrch

  Gallwch gysylltu â ni trwy e-bostio twristiaeth@conwy.gov.uk neu trwy ffonio 01492 575950. 

  Dolenni

  Byddwch yn ymwybodol y gallai rhai dolenni agor mewn ffenestr newydd. Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau ein bod yn cysylltu â gwefannau parchus yn unig. Fodd bynnag, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys a'r wybodaeth a gynhwysir ar wefannau cysylltiedig, na dibynnu ar wybodaeth a gynhwysir arnynt.

  Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

  Rydym yn croesawu adborth ar hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i rywbeth na allwch ei gyrchu, neu os ydym wedi methu â nodi rhwystr, rhowch wybod i ni.

  Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, defnyddiwch un o'r dulliau cyswllt isod:

  E-bost: twristiaeth@conwy.gov.uk     Ffôn: 01492 575950

  Gweithdrefn gorfodi

  Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

  Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

  Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

  Paratowyd y datganiad hwn ar 22nd Hydref 2020. Adolygwyd ddiwethaf arno 2nd Tachwedd 2020.

  Profwyd y wefan hon ddiwethaf 22nd Hydref 2020. Cynhaliwyd y prawf gan ein tîm ein hunain a brofodd sampl o dudalennau gwe i wirio safonau hygyrchedd.